Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Vennootschap onder Firma CryptoCoinTalk, gevestigd te Heesch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81840608.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door CryptoCoinTalk aangeboden diensten, waaronder ook de diensten aangeboden via de website www.CryptoCoinTalk.nl.


Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand zodra CryptoCoinTalk de aanmelding van de afnemer bevestigd. Bij de aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Prijzen
De prijzen van de tradecursus en de educatiegroep zijn vastgelegd op de website van CryptoCoinTalk. CryptoCoinTalk heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 4 Betaling
De betaling geschiedt voordat toegang tot de tradecursus of educatiegroep bevestigd wordt. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Herroepingsrecht
Bij totstandkoming van de overeenkomst (zie artikel 2) wordt de afnemer gevraagd om akkoord te gaan met directe levering van de dienst.  Daarnaast wordt door de afnemer gevraagd af te zien van zijn recht op ontbinding. Annulering is derhalve niet meer mogelijk zodra overeenkomst tot stand is gekomen. 

Artikel 6 Wijzigingen door CryptoCoinTalk 
CryptoCoinTalk heeft het recht de deelname aan de tradecursus of de educatiegroep op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de tradecursus/educatiegroep, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt CryptoCoinTalk zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van CryptoCoinTalk aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wijzigingen in de productomschrijving of de algemene voorwaarden, zullen minimaal één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen elektronisch door de aanbieder aan de afnemer worden gecommuniceerd. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, gaat de afnemer binnen 14 dagen in gesprek met de aanbieder om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid. 
De informatie op de pagina’s van CryptoCoinTalk is met grootst mogelijke zorg samengesteld, maar toch kan het zijn dat de informatie niet (meer) juist is of onvolledig. CryptoCoinTalk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is geleden door het gebruik van informatie op een van onze pagina’s.

Wij zijn geen financieel adviseurs, geven geen beleggingsadvies en bemiddelen niet in financiële producten.

Beleggen in cryptocurrencies of afgeleide producten -of überhaupt in financiële producten- brengt risico’s met zich mee. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is tevens van belang dat je de producten waarin je in gaat beleggen goed kunt doorgronden, zodat je niet op verkeerde wijze beslissingen neemt.

CryptoCoinTalk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar we verwijzen of linken. We aanvaarden geen verantwoordelijk voor schade die is opgelopen door het gebruik van externe websites. We stellen informatie over deze websites met de grootst mogelijke zorg samen, maar het kan voorkomen dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is.

Artikel 8 Overdracht gegevens
Het is niet mogelijk de content van de website van Cryptocointalk.nl over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoCoinTalk. Hieronder mede begrepen de persoonlijke toegangscode alsmede de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Het auteursrecht op het cursusmateriaal ligt bij CryptoCoinTalk, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van CryptoCoinTalk mag de consument geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Artikel 9 Opzegging deelnemers
Deelnemers van de cursus hebben na de totstandkoming van de overeenkomst (zie artikel 2) geen mogelijkheden om de deelname aan de cursus op te zeggen. Deelnemers van de educatiegroep hebben tot 5 dagen voor het einde van de maandelijkse deelname het recht om de deelname op te zeggen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen CryptoCoinTalk en consument gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Oost-Brabant.